Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi E.Y.F. İçtüzük ve İzahname Değişikliği

KATILIMCILARA DUYURU

KOÇ ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.

GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ

EMEKLİLİK YATIRIM FONU

İÇTÜZÜK VE İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ

Kurucusu olduğumuz Koç Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş. Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu, içtüzüğünde Fonun kuruluş amacı başlığı altında bulunan 1.No.lu madde, Fonun yönetim stratejisi başlığı altında bulunan 7.No.lu madde, Fonun Yatırım Yapacağı Sermaye Piyasası Araçlarının Seçimi ve Riskin Dağıtılması Esasları başlığı altında bulunan 8.No.lu madde ile Fon Gelir Gider Farkının Katılma Belgeleri Sahiplerine Dağıtılması Esasları başlığı altında bulunan 14.No.lu maddesi ile izahnamesinde Genel Esaslar başlığı altında bulunan I.No.lu madde, II.No.lu madde, Fon ile İlgili Bilgiler başlığı altında bulunan I.No.lu madde, II/1, II/2, II/3,II/4.2 No.lu maddeleri ile Fon Paylarının Değerinin Tespiti Başlığı altında bulunan pay alımına ve payların fona iade edilmesine ilişkin esaslar maddesi Sermaye Piyasası Kurulu'nun 19/06/2008 tarih ve 15-544 sayılı yazısı ileuygun bulunmuş olup, yeni içtüzük ve izahname metinleri 01/08/2008 tarihinde Ticaret Sicili'ne tescil ettirilecek ve yeni hususlar bu tarihte yürürlüğe girecektir.

DEĞİŞİKLİKLERİN KONUSU :

  1. Fonun ünvanı "Koç Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş. Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Esnek Emeklilik Yatırım Fonu " olarak değişmiştir.
  1. Fonun Yatırım Stratejisi aşağıda belirtildiği gibi değiştirilmiştir;

Eski Şekil

Fon, portföyünün en az %80'ini IMKB'de kote hisse senetlerine uzun vadeli yatırmak suretiyle sermaye kazancının yanı sıra temettü geliri de elde etmeyi hedefleyen bir fondur. Fonun stratejisi, uzun vadede IMKB'ye kote hisse senetlerine sermaye kazancının yanı sıra temettü geliri de elde etme amacıyla portföy zamanlamasını efektif olarak kullanarak ve hisse senedi ağırlığını değişen piyasa koşullarına uyarlayarak uzun vadeli yatırım yapmaktır.

Fonun karşılaştırma ölçütü, %90 İMKB Ulusal-100 Hisse Senetleri Piyasası Endeksi + %5 KYD 30 gün Bono Endeksi + %5 KYD Brüt O/N Repo Endeksi olarak belirlenmiştir.

Fonun yatırım stratejisi bant aralıkları; Hazine Bonosu / Devlet Tahvili: %(0-20); Hisse Senedi: %(80-100); Ters Repo: %(0-20); Borsa Para Piyasası İşlemleri:%(0-20) olarak belirlenmiştir.

Yeni Şekil

Fon portföyünün tamamını değişen piyasa koşullarına göre Yönetmeliğin 5. maddesinde yer alan varlık türlerinin tamamına veya bir kısmına yatıran ve hem sermaye kazancı, hem de temettü ve faiz geliri elde etmeyi hedefleyen fondur ve varlık dağılımı daha önceden belirlenemez. Esnek fon, yatırım tercihi belirlemek yerine birikimlerin yatırıma ne şekilde yönlendirilmesi konusunda kararı portföy yöneticisine bırakan ve piyasa koşullarına göre portföy yöneticisinin en uygun portföy dağılımını yapacağını düşünen yatırımcılar için kurulmuş bir fondur.

Değişen piyasa koşullarına göre gerektiğinde risk düzeyini de artıran bir yatırım stratejisi uygulanmaktadır.

Fonun karşılaştırma ölçütü, %50 KYD Tüm Bono Endeksi + %25 KYD 365 gün Bono Endeksi + %14 KYD Brüt O/N Repo Endeksi + %1 Vadeli Mevduat (YTL) Endeksi + %10 İMKB -100 Hisse Senetleri Piyasası Endeksi olarak belirlenmiştir.

Fonun yatırım stratejisi bant aralıkları; Hazine Bonosu / Devlet Tahvili: %(60-90); Ters Repo: %(5-35); Vadeli Mevduat (YTL): %(0-10); Hisse Senedi: %(0-30); Borsa Para Piyasası İşlemleri:%(0-20) olarak belirlenmiştir.

  1. Fon Portföyünde Yer Alacak Para ve Sermaye Piyasası Araçları aşağıda belirtildiği gibi değiştirilmiştir;

VARLIK TÜRÜ

EN AZ %

EN ÇOK %

Türk Hisse Senetleri

0

100

Devlet İç Borçlanma Senetleri

0

100

Türk Özel Sektör Borçlanma Senetleri

0

100

Ters Repo

0

100

Repo

0

10

Vadeli Mevduat (TL)

0

10

Vadesiz Mevduat (TL)

0

10

Vadeli Mevduat (Döviz)

0

10

Vadesiz Mevduat (Döviz)

0

10

Borsa Para Piyasası İşlemleri

0

20

Yatırım Fonu Katılma Belgeleri

0

10

Gayrimenkule Dayalı Sermaye Piyasası Araçları

0

100

Opsiyon Sözleşmeleri

0

20

Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler

0

100

Vadeli İşlemler Sözleşmeleri

0

20

4. Fon işletim gider kesintisi

Eski Şekil Yeni Şekil

Günlük % 0.0041 % 0.0027

Yıllık % 1.50 % 1

şeklinde değiştirilmiştir.

5. Pay Alımına ve Payların Fona İade Edilmesine İlişkin Esaslar aşağıda belirtildiği gibi değiştirilmiştir;

Alım Talimatları

Kurucunun (Koç Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş.) ilgili piyasaların açık olduğu günlerde saat 09:30'da verdiği Fon payı alım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunarak Fon pay fiyatı üzerinden (t+1) gününde yerine getirilir.

İlgili piyasaların kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar, takip eden ilgili piyasaların açık olduğu ilk gün ilk hesaplamada bulunacak fon pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir.

Satım Talimatları

Kurucunun ilgili piyasaların açık olduğu günlerde saat 09:30'da verdikleri Fon payı satım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden (t+2) gününde yerine getirilir.

İlgili piyasaların kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar, takiben ilgili piyasaların açık olduğu ilk gün ilk hesaplamada bulunacak Fon pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir.