Allianz Hayat ve Emeklilik Gelir Amaçlı Esnek Emeklilik Yatırım Fonu İçtüzük ve İzahname Değişikliği_25122013

KATILIMCILARA DUYURU

Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş.

Gelir Amaçlı Uluslararası Esnek Emeklilik Yatırım Fonu 

İçtüzük ve İzahname Değişikliği

 

Kurucusu olduğumuz Gelir Amaçlı Uluslararası Esnek Emeklilik Yatırım Fonunun ünvanının Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş. Gelir Amaçlı Esnek Emeklilik Yatırım Fonu olarak değiştirilmesini de içerecek şekilde içtüzük ve izahname değişiklikleri Sermaye Piyasası Kurulu’nun 13.12.2013 tarih ve 1133 sayılı izni ile uygun bulunmuştur.

Değişikliklerin uygulanmasına 25/12/2013 tarihinde başlanacaktır. 

DEĞİŞİKLİKLERİN KONUSU : 

1. Fonun ünvanı Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş. Gelir Amaçlı Esnek Emeklilik Yatırım Fonu olarak değiştirilmiştir. 

2. Fon içtüzüğünün "Fonun Kuruluş Amacı" başlıklı birinci, "Fonun Yönetim Stratejisi" başlıklı yedinci ve " Fon Malvarlığının Kullanılması" başlıklı onbirinci maddesinde değişiklik yapılmıştır. 

3. Fon izahnamesinin "GENEL ESASLAR" başlıklı A bölümünün I. Numaralı "İzahnamenin Amacı ve Kapsamı" başlıklı maddesi ile II. Numaralı "Tanımlar" başlıklı maddesi, "FON İLE İLGİLİ BİLGİLER" başlıklı B bölümünün I. Numaralı "Tanıtıcı Bilgiler" başlığı altında bulunan "Genel Bilgiler maddesi ile II Numaralı "Fonun Yatırım Stratejilerine, Risklerine, Performansına, Harcamalara ve Fon Portföyüne İlişkin Bilgiler" başlığı altında bulunan birinci ve dördüncü maddesi, "EMEKLİLİK ŞİRKETİ İLE PORTFÖY YÖNETİMİ VE SAKLAMA HİZMETİNE İLİŞKİN BİLGİLER" başlıklı C bölümünün II numaralı "Portföy Yönetim Hizmeti" maddesinde değişiklik yapılmıştır.