KATILIMCILARA DUYURU

Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş. 
Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları (Dövize Endeksli) 
Emeklilik Yatırım Fonu 
İçtüzük ve İzahname Değişikliği 


Kurucusu olduğumuz Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş. Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları (Dövize Endeksli) Emeklilik Yatırım Fonu içtüzüğünde "Fonun Kuruluş Amacı" başlığı altında bulunan birinci maddesi, "Fonun Yönetim Stratejisi" başlığı altında bulunan yedinci maddesi, "Fonun Yatırım Yapacağı Sermaye Piyasası Araçlarının Seçimi ve Riskin Dağıtılması Esasları" başlığı altında bulunan sekizinci maddesi ile Fon izahnamesinde "Genel Esaslar" başlığı altında bulunan birinci ve ikinci maddeleri ile "Fon ile İlgili Bilgiler" başlığı altında bulunan birinci maddesi ve ikinci maddesinin birinci, ikinci ve üçüncü alt bölümleri ile "Fon Paylarının Değerinin Tespiti Başlığı" altında bulunan değerleme esaslarına ilişkin açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun 21/04/2010 tarih ve 15-365 sayılı yazısı ile uygun bulunmuş olup değişiklikler yapılmıştır. 

Değişikliklerin uygulanmasına 07/06/2010 tarihinde başlanacaktır. 

DEĞİŞİKLİKLERİN KONUSU: 

1. Fon'un unvanı "Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş. Gelir Amaçlı Kamu Dış Borçlanma Araçları (EUR) Emeklilik Yatırım Fonu" olarak değişmiştir. 

2. Fon'un yatırım stratejisi aşağıda belirtildiği gibi değiştirilmiştir; 

Eski Şekil 

Fon, portföyünün en az %80 (yüzdeseksen) 'ini devamlı olarak, Devletin iç borçlanma sı amacıyla yabancı para cinsinden ya da yabancı para endeksli çıkardığı sermaye piyasası araçlarına yatıracak olan, faiz geliri elde etmeyi hedefleyen "Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları (Dövize Endeksli) Emeklilik Yatırım Fonu"dur. Fonun stratejisi, ağırlıklı olarak döviz veya dövize endeksli Hazine Bonosu, Devlet Tahvili ve ters repo gibi kamu menkul kıymetlerine aktif yönetim tarzıyla uzun vadede faiz geliri sağlamak amacıyla yatırım yapmaktır. 
Fonun karşılaştırma ölçütü, %90 KYD FX DİBS Endeksi (USD-YTL) + %5 KYD Brüt Repo Endeksi + %5 KYD 30 Gün Bono Endeksi' dir. 
Fonun yatırım stratejisi bant aralıkları; Hazine Bonosu / Devlet Tahvili: %( 0-20); Ters Repo: %(0-20); Dövize Endeksli Borçlanma Senedi: %(80-100); Borsa Para Piyasası İşlemleri: %(0-20) olarak belirlenmiştir. 
Not. Ters Repo ve Borsa Para Piyasası İşlemlerinin yatırım stratejisi bant aralıkları toplamı %0-%20 olacaktır. 

Yeni Şekil 
Fon, portföyünün en az %80 (yüzdeseksen)'ini devamlı olarak, Devletin borçlanma amacıyla yurtdışında çıkardığı sermaye piyasası araçlarına yatırım yapan ve faiz geliri elde etmeyi hedefleyen "Gelir Amaçlı Kamu Dış Borçlanma Araçları (EUR) Emeklilik Yatırım Fonu"dur. Fonun stratejisi, Türkiye Cumhuriyeti Hazinesi'nin yurt dışında ihraç ettiği Eurobond?lara ağırlıklı olarak faiz geliri elde etmek amacıyla, parite ve likidite risklerini göz önüne alarak aktif yönetim tarzıyla uzun vadeli yatırım yapmaktır. 
Fonun karşılaştırma ölçütü, %90 KYD Eurobond Endeksi (EUR-YTL) + %5 KYD 
Brüt O/N Repo Endeksi 
+%5 KYD 30 Gün Bono Endeksi? dir. 
Fonun yatırım stratejisi bant aralıkları; Hazine Bonosu / Devlet Tahvili:%(0-20); Eurobond:%(80-100); Ters Repo: %(0-20); Borsa Para Piyasası İşlemleri:%(0-20) olarak belirlenmiştir. 
Not. Ters Repo ve Borsa Para Piyasası İşlemlerinin yatırım strarejisi bant aralıkları toplamı %0-%20 olacaktır. 

3. Fon Portföyünde Yer Alacak Para ve Sermaye Piyasası Araçları aşağıda belirtildiği gibi değiştirilmiştir;  

VARLIK TÜRÜ

EN AZ   %

EN ÇOK %

Türk Hisse Senetleri

0

20

Devlet Dış Borçlanma Senetleri (Eurobond)

80

100

Türk Özel Sektör Borçlanma Senetleri

0

20

İl özel idareleri, kamu ortaklığı idaresi ve belediyelerin sermaye piyasası araçları ile Devletin kefalet ettiği diğer kuruluşların borçlanma amacıyla yurt dışında çıkardığı sermaye piyasası araçları

0

20

Ters Repo

0

20

Repo

0

10

Vadeli Mevduat (TL)

0

10

Vadesiz Mevduat  (TL)

0

10

Vadeli Mevduat (Döviz)

0

10

Vadesiz Mevduat  (Döviz)

0

10

Borsa Para Piyasası İşlemleri

0

20

Yatırım Fonu Katılma Belgeleri

0

10

Gayrimenkule Dayalı Sermaye Piyasası Araçları

0

20

Opsiyon Sözleşmeleri

0

20

Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler

0

20

Vadeli İşlem Sözleşmeleri

0

20

Devlet İç Borçlanma Senetleri

0

20


4. Fon Paylarının Değerinin Tespit Edilmesine İlişkin Esaslar aşağıda belirtildiği gibi değiştirilmiştir; 

Fon payları, temsil ettiği değerin tam olarak nakden ödenmesi şartıyla katılımcının bireysel emeklilik hesabına aktarılır. Fonun pay değeri, net varlık değerinin dolaşımdaki pay sayısına bölünmesiyle elde edilir. Pay sayısının hesaplanmasında küsurat işlemlerinin sözkonusu olması halinde, üç basamağa kadar olan kısım dikkate alınarak pay sayısı hesaplanır. 
Fon portföyündeki varlıkların değerlemesi her gün itibariyle ve Yönetmeliğin 25.inci maddesinde de yer alan aşağıdaki esaslara göre tespit edilir. 
a) Portföye alınan varlıklar alım fiyatlarıyla kayda geçirilir. Yabancı para cinsinden varlıkların alım fiyatı satın alma günündeki yabancı para cinsinden değerinin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca belirlenen döviz satış kuru ile çarpılması suretiyle bulunur. 
b) Alış tarihinden başlamak üzere portföydeki varlıklardan; 
1) Borsada işlem gören varlıklar değerleme gününde borsada oluşan en son seans ağırlıklı ortalama fiyat veya oranlarla değerlenir. 
2) Değerleme gününde borsada alım satıma konu olmayan hisse senetleri son işlem tarihindeki borsa fiyatıyla, borçlanma araçları, ters repo ve repolar ile borsa para piyasası işlemleri, son işlem günündeki günlük bileşik faiz oranı esas alınarak değerlenir. 
3) Portföyde yer alan yabancı para birimine dayalı para ve sermaye piyasası araçları, değerleme günü itibariyla oluşan en son fiyatlarının ilgili oldukları yabancı paranın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz satış kuru ile çarpılması suretiyle değerlenir. 
c) Yatırım fonu Fon payları değerleme günü itibariyla en son açıklanan fiyatları esas alınarak değerlenir. 
d) Portföydeki vadeli mevduat, bileşik faiz oranı kullanılarak tahakkuk eden faizin anaparaya eklenmesi suretiyle değerlenir. 
Gelir ortaklığı senetleri ile dövize endeksli gelir ortaklığı senetleri ve dövize endeksli tahvillerin değerlemesi Yönetmeliğin 25.inci maddesi çerçevesinde yapılır. 

Eurobond ve döviz cinsinden özel sektör bonolarının gün sonu değerlemeleri yapılırken temiz fiyat olarak saat 16:30'daki Bloomberg generic price alış fiyatı (Bid Price) ve satış fiyatı (Ask Price) ortalaması alınır. Değerlemede kullanılacak kirli fiyat, temiz fiyatın üzerine değerleme tarihine kadarki işlemiş faizin eklenmesi yoluyla bulunur. 

Fiyatı olmayan Eurobondlar için ise, ilgili piyasada en son yeralan temiz fiyat (alış fiyatı ve satış fiyatı ortalaması) alınır. Değerlemede kullanılacak kirli fiyat, temiz fiyatın üzerine değerleme tarihine kadarki işlemiş faizin eklenmesi yoluyla bulunur. 

Portföye alınan yabancı para birimi üzerinden çıkarılan varlıklar, satın alındıkları borsada değerleme günü itibariyle oluşan fiyatlarının, ilgili oldukları yabancı paranın T.C. Merkez Bankası döviz satış kuru ile çarpılması suretiyle değerlenir. 
Olağanüstü durumların meydana gelmesi halinde, Fon Kurul Kararı ile değerlemede kullanılacak fiyatlar ve saatler dışındaki bir zamanda da farklı veri dağıtım kanallarından değerleme fiyatları alınabilir. 
İMKB küçük işlemler pazarında oluşan fiyatlar değerlemede dikkate alınmaz.