Emeklilik Yatırım Fonları İçtüzük ve İzahname Değişikliği

KATILIMCILARA DUYURU

Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş.

Emeklilik Yatırım Fonları İçtüzük ve İzahname Değişikliği

Kurucusu olduğumuz, Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş. Para Piyasası Likit-Kamu Emeklilik
Yatırım Fonu, Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Esnek Emeklilik Yatırım
Fonu, Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu
ve Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş.Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Esnek Emeklilik
Yatırım Fon’ larının içtüzük ve izahname değişiklikleri Sermaye Piyasası Kurulu’nun
08/01/2013 tarih ve B.02.6.SPK.0.15.00-305.04 - 13 sayılı izni ile uygun bulunmuş olup
değişiklikler yapılmıştır.

Değişikliklerin uygulanmasına 21/01/2013 tarihinde başlanacaktır.

DEĞİŞİKLİKLERİN KONUSU :

1. Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş. Para Piyasası Likit-Kamu Emeklilik Yatırım Fonu
izahnamesinde B. Bölümünün II. Maddesinde fonun yatırım stratejisinde değişiklik
yapılmıştır.

2. Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Esnek Emeklilik Yatırım Fonu, Allianz
Hayat ve Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu ve Allianz
Hayat ve Emeklilik A.Ş.Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Esnek Emeklilik Yatırım Fon’
larının izahnamelerinde B. Bölümünün II. Maddesinde Fonun Yatırım Stratejilerine,
Risklerine, Performansına, Harcamalara ve Fon Portföyüne İlişkin Bilgiler ile III. Maddesinde
Fon Portföyünde Yer Alacak Para ve Sermaye Piyasası Araçlarında değişiklik yapılmıştır.

3. Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Esnek Emeklilik Yatırım Fonu, Allianz
Hayat ve Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu ve Allianz
Hayat ve Emeklilik A.Ş.Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Esnek Emeklilik Yatırım Fon’
larının içtüzüğünün 8. Maddesinde fonun yatırım yapacağı sermaye piyasası araçlarının
seçimi ve riskin dağıtılması esaslarında değişiklik yapılmıştır.

Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş.
  

Solmaz Altın   Burcu Uzunoğlu
Mali İşer Direktörü
Fon Kurulu Başkanı
   Yatırım Yönetimi Grup Müdürü
Fon Kurulu Üyesi