KATILIMCILARA DUYURU

Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş.

İhtisaslaşmış İMKB Ulusal-30 Endeksi Emeklilik Yatırım Fonu

Kurucusu olduğumuz İhtisaslaşmış İMKB Ulusal-30 Endeksi Emeklilik Yatırım Fonu içtüzük ve izahnameleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun 17/09/2010 tarih ve 15-904 sayılı yazısı ile uygun bulunmuş olup değişiklikler yapılmıştır.

Değişikliklerin uygulanmasına  25/10/2010 tarihinde başlanacaktır.

DEĞİŞİKLİKLERİN KONUSU :  

1. Fon'un unvanı "Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu "olarak değişmiştir. 

2. Fon'un yönetim stratejisi aşağıda belirtildiği gibi değiştirilmiştir;

Eski Şekil

Fon, yönetimindeki portföyünün en az %80' ini , devamlı olarak baz alınan IMKB-30 Endeksi kapsamındaki menkul kıymetlere yatırırken, IMKB-30 endeksindeki artış kadar bir getiriyi hedefleyen "Endeks Fon"'dur. Portföyünün en az %80'i devamlı olarak, Yönetmelik'te yer alan kurul tarafından uygun görülen bir endeksin değeri ile fonun birim pay değeri arasındaki korelasyon kat sayısı en az %90 olacak şekilde, endeks kapsamındaki menkul kıymetlerden örnekleme yoluyla seçilir. Fonun stratejisi,  pasif yönetim tarzıyla İMKB 30 hisse senetlerine örnekleme yöntemiyle uzun vadede yatırım yapmaktır. Fonun amacı, hisse senetlerinin tek tek getirileri yerine "IMKB 30 Endeks" getirisinden yararlanmayı isteyen ve bu sebeple uzun vadede IMKB 30 endeksine yatırım yapmayı tercih eden "risk seven" hisse senedi yatırımcılarına IMKB 30 endeksinin getirisine paralel bir getiriyi örnekleme yöntemiyle oluşturduğu portföy vasıtasıyla yansıtmaktır.

Korelasyon katsayısının hesaplanması : Korelasyon katsayısı belirli bir dönemde baz alınan endeksin değeri ile Endeks Fonu birim pay değeri arasındaki ilişkiyi ifade eder,+1 ile -1 arasında bir değer olup , aşağıdaki formüle göre hesaplanır.

Allianz - formul

Yeni Şekil

Fon, yönetimindeki portföyünün en az %80'ini, İMKB'de işlem gören şirketlerin hisse senetlerinden oluşmakta ve sermaye kazancı elde etmeyi hedeflemektedir. Ulusal hisse senedi piyasasındaki dalgalanmalardan maksimum şekilde yararlanmayı hedeflemektedir. Fonun portföyünde piyasa değeri yüksek,likitide riski az ve sektöründe geleceği olan şirketlerin hisse senetleri bulundurulmaktadır. 

3. Fon'un yatırım stratejisi aşağıda belirtildiği gibi değiştirilmiştir;

Eski Şekil

Fon, yönetimindeki portföyünün en az %80'ini , devamlı olarak baz alınan IMKB-30 Endeksi kapsamındaki menkul kıymetlere yatırırken, IMKB-30 endeksindeki artış kadar bir getiriyi hedefleyen "Endeks Fon"dur. Portföyünün en az %80'i devamlı olarak, Yönetmelik'te yer alan kurul tarafından uygun görülen bir endeksin değeri ile fonun birim pay değeri arasındaki korelasyon kat sayısı en az %90 olacak şekilde, endeks kapsamındaki menkul kıymetlerden örnekleme yoluyla seçilir. Fonun stratejisi,  pasif yönetim tarzıyla İMKB 30 hisse senetlerine örnekleme yöntemiyle uzun vadede yatırım yapmaktır. Fonun amacı, hisse senetlerinin tek tek getirileri yerine "IMKB 30 Endeks" getirisinden yararlanmayı isteyen ve bu sebeple uzun vadede IMKB 30 endeksine yatırım yapmayı tercih eden "risk seven" hisse senedi katılımcılarına IMKB 30 endeksinin getirisine paralel bir getiriyi örnekleme yöntemiyle oluşturduğu portföy vasıtasıyla yansıtmaktır.

Korelasyon katsayısı belirli bir dönemde baz alınan endeksin değeri ile Endeks Fonu birim pay değeri arasındaki ilişkiyi ifade eder ve bu değer +1 ile -1 arasında değişir.

Fonun karşılaştırma ölçütü, %90 İMKB Ulusal-30 Hisse Senetleri Piyasası Endeksi + %5 KYD Brüt O/N Repo Endeksi + %5 KYD 30 Gün Bono Endeksi' dir.

Fonun yatırım stratejisi bant aralıkları; Hazine Bonosu / Devlet Tahvili: %(0-20); Hisse Senedi: %(80-100); Ters Repo: %(0-20); Borsa Para Piyasası İşlemleri: %(0-20) olarak belirlenmiştir. 

Not. Ters Repo ve Borsa Para Piyasası İşlemlerinin yatırım strarejisi bant aralıkları toplamı %0-%20 olacaktır.

Yeni Şekil

Fon, portföyünün en az %80 (yüzdeseksen)'i İMKB'de işlem gören şirketlerin hisse senetlerinden oluşturmaktadır.. Fon Portföyü ağırlıklı olarak İMKB-100 Hisse senetlerinden oluşturulmaktadır. Fon, ulusal hisse senedi piyasasındaki dalgalanmalardan maksimum şekilde yararlanmayı planlamaktadır. Fon Yönetiminde ilgili yönetmelik hükümlerine uyulur.

Fonun karşılaştırma ölçütü, %90 İMKB Ulusal-100 Hisse Endeksi + %5 KYD 30 Endeksi ve %5 KYD Brüt O/N Repo Endeksi' dir.

Fonun yatırım stratejisi bant aralıkları; Hazine Bonosu / Devlet Tahvili: %(0-20); Hisse Senedi: %(80-100); Ters Repo: %(0-20); Borsa Para Piyasası İşlemleri: %(0-20) olarak belirlenmiştir. 

Not: Ters Repo ve Borsa Para Piyasası İşlemlerinin yatırım strarejisi bant aralıkları toplamı %0-%20 olacaktır.

4. Fon Portföyünde Yer Alacak Para ve Sermaye Piyasası Araçları aşağıda belirtildiği gibi değiştirilmiştir;

Eski Şekil:

VARLIK TÜRÜ

EN AZ  %

EN ÇOK %

Türk IMKB Ulusal 30 Endeksine Dahil Hisse Senetleri

80

100

Devlet İç Borçlanma Senetleri

0

20

Türk Özel Sektör Borçlanma Senetleri

0

20

Ters Repo

0

20

Repo

0

10

Vadeli Mevduat (TL)

0

10

Vadesiz Mevduat  (TL)

0

10

Vadeli Mevduat (Döviz)

0

10

Vadesiz Mevduat  (Döviz)

0

10

Borsa Para Piyasası İşlemleri

0

20

Yatırım Fonu Katılma Belgeleri

0

10

Gayrimenkule Dayalı Sermaye Piyasası Araçları

0

20

Opsiyon Sözleşmeleri

0

20

Varlığa  Dayalı Menkul Kıymetler

0

20

Vadeli İşlemler Sözleşmeleri

0

20

Türk IMKB Ulusal 30 Endeksi Haricindeki Türk Hisse Senetleri

0

20

Yeni Şekil:

VARLIK TÜRÜ

EN AZ  %

EN ÇOK %

Türk Hisse Senetleri

80

100

Devlet İç Borçlanma Senetleri

0

20

Türk Özel Sektör Borçlanma Senetleri

0

20

Ters Repo

0

20

Repo

0

10

Vadeli Mevduat (TL)

0

20

Vadesiz Mevduat  (TL)

0

10

Vadeli Mevduat (Döviz)

0

20

Vadesiz Mevduat  (Döviz)

0

10

Borsa Para Piyasası İşlemleri

0

20

Yatırım Fonu Katılma Belgeleri

0

10

Gayrimenkule Dayalı Sermaye Piyasası Araçları

0

20

Vadeli İşlemler ve Opsiyon Sözleşmeleri

0

20

Varlığa  Dayalı Menkul Kıymetler

0

20

Vadeli İşlemler Sözleşmeleri

0

20

Borsa Yatırım Fonu Katılma Belgeleri

0

10

5.  -Emeklilik Şirketi ile Portföy Yönetimi ve Saklama Hizmetine İlişkin Bilgiler başlığı altında I. ve II. no'lu maddeleri

    - Fonun Organizasyon Yapısı Hakkında Bilgiler başlığı altında II. no.lu maddesi

    - Finansal Bilgiler başlığı altında II.no'lu maddesi güncellenmiştir.